Fatigue Module

אנליזה נומרית
ניתוח וירטואלי של התעייפות החומר יכול להיות מוצג בסביבת העבודה של תוכנת ®Comsol Multiphysics במודול התעייפות החומר, תוסף של מודול Stuctural Mechanics.
בעזרת שיטות מבוססות לחץ ומאמץ, ניתן לאמוד את מידת עייפות החומר במחזורי עייפות נמוכים וגבוהים.
כאשר מתמודדים עם עומסים שונים, הנזק המצטבר יכול להיות מחושב מהיסטוריית העומסים ומגבול העייפות. ניתן לבצע סימולציות של מחזור העומס של עייפות החומר בגופים מוצקים, צלחות, קונכיות, Multibodies, ביישומים המערבים לחץ אוויר חם ושינויי צורה, ואפילו בהתקנים פיאזואלקטריים. 
Home > Products > COMSOL > MECHANICAL > Fatigue Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות