תקנון התחרות


1. ההשתתפות בתחרות COMSOL Multiphysics היא בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות המופיעים בתקנון זה. התחרות תיכנס לתוקפה אם וכאשר יהיה מינימום של 20 משתתפים בתחרות. אם עד לתאריך סיום ההרשמה לתחרות לא יימצאו לפחות 20 משתתפים חוקיים, התחרות תבוטל והודעת ביטול תישלח לנרשמים.

2. הגדרות:
"החברה" - נומריקל בע"מ.
"דף התחרות" - טופס ההרשמה בדף האינטרנט באתר בו תינתן לגולשים האפשרות להירשם כמשתתפים לתחרות הרלוונטית, בו יופיעו פרטי המשתתף והוראות חשובות נוספות בדבר מסמכים נדרשים להגשה.
"משתתף" – סטודנט מן המניין או בוגר, באחד ממוסדות האקדמיה המוכרים במדינת ישראל. בדבר זה משתתף הינו מי שנרשם לתחרות באופן תקין ומילא כנדרש את טופס ההרשמה המקוון,  והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.
"מקיימת התחרות" - חברת נומריקל בע"מ.
"הפרסים" - זהות הפרס/ים תצוין בהודעת הזימון לתחרות שנשלחה לכל המשתתפים הפוטנציאליים. הפרסים יחולקו לשלושת הזוכים במקומות הראשונים בהתאמה.

3. לא ניתן להירשם כמשתתף בתחרות יותר מפעם אחת. ניתן להעביר את פרטי התחרות למכרים רלוונטיים על מנת שישתתפו בה אף הם.

4. על כל משתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף התחרות + לשלוח את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שהם מצוינים בדף התחרות ועד לתאריך היעד המצוין. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים יגרור גזילת זמן ופנייה למשתתף לטובת השלמת פרטיו.

5. זהות הזוכים בתחרות תיקבע על פי שיקול דעתו של צוות השופטים הנבחר לתחרות.

6. החלטות החברה בכל עניין הקשור לתקנון ו/או לתחרות, לרבות בנוגע לטענה ביחס  לזכיה או אי זכיה של משתתף, תהווה החלטה סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

7. במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

8. באחריות החברה למסור את דבר הזכיה בתחרות לזוכים בדרכים המקובלות: ככל שניתן, הודעה בדואר האלקטרוני, וזאת בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הזוכה בעת רישומו לתחרות. בנוסף יצירת קשר במספר הטלפון שסופק ע"י המשתתף בעת מילוי טופס ההרשמה לתחרות.
הדבר ייעשה על מנת להעביר את הודעת הזכיה לזוכים ולשם תיאום קבלת הפרסים.
כמו כן, הודעות הזכיה ועדכונים שונים בדבר התחרות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ובדפי הפייסבוק השונים בבעלותה.

9. החברה, מטעמה מסופקים הפרסים לזוכים, מתחייבת כי הינם חדשים ונרכשו באריזתם המקורית לטובת התחרות. עם זאת, טיבם, התאמתם לצרכי הזוכים ומימושם אינם באחריות החברה ו/או מי מטעמה ולא תהיה לזוכים כל טענה כלפיה בקשר לכך.

10. החברה תהא רשאית לפרסם את זהות הזוכים בתחרות באתר ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה.

11. הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר.

12. החברה רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

13. החברה רשאית לבטל או להפסיק את קיום התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.

14. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תימנע האפשרות לזכות בפרס כלשהו בתחרות.

15. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי נומריקל ובני משפחותיהם.

16. תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לנשים ולגברים באופן זהה.
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות